Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

APSi oskussõnade toimkonnast

Alo Tänavots, Peep Piirsalu. 2016. AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSE SELTS 95. Tartu. 113-114. 

Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi oskussõnade toimkond asutati juba selle juhatuse esimesel koosolekul 7. novembril 1920. aastal aadressil Holmi 12, Tartus. Riigikorra vahetusega hakkas oskussõnadega tegelema Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut Tartus. Kuna oskussõnade koostamine soikus üheksakümnendatel, siis tõstatati Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS) eestseisuse koosolekul 2. märtsil 2011 küsimus selle töö taaselustamisest. Kohapeal moodustati mesinduse ja loomakasvatuse oskussõnade toimkonnad, kus esimest hakkas juhatama põllumajanduskandidaat Antu Rohtla ja teise komisjoni tööd hakkas koordineerima Siiri Kasepalu. Käesolevaks ajaks on A. Rohtla oma kuuekeelse mesindusleksikoni 7837 mõistega avaldanud Eesti Keele Instituudi terminibaasis. S. Kasepalu lõi nõukogude ajal ilmunud põllumajandusterminite vihikute baasil ühtse digitaliseeritud terminibaasi, mida hakkas kaasajastama APSi Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond koosseisuga dotsent Peep Piirsalu, emeriitprofessorid Olev Saveli ja Olav Kärt ja põllumajandusdoktor Alo Tänavots.

Loomakasvatuse oskussõnade toimkond on edukalt konkureerinud Eesti Rakenduslingvistika Ühingu programmi „Eestikeelse terminoloogia programm 2013– 2017“ konkursil, kust on saadud rahalisi vahendeid oma tegevuse jätkamiseks. Eesmärgiks seati saavutada võimalikult ühtne, pidevalt uuenev kaasaegne loomakasvatusalast erialasõnavara sisaldav vabakasutusega veebisõnastik. 2016. aastal valmis neljakeelne (eesti, inglise, saksa, vene) veebisõnastik koostöös loomakasvatuse erialateadlastega ja antakse see huvilistele vabaks kasutamiseks. Pikemaajalisteks eesmärkideks on veebisõnastiku kaudu eestikeelse loomakasvatusliku terminoloogia elushoidmine ja arendamine.

Töögrupi koosolekuid peeti igal nädalal 3–4-tunnistena alates 2014. aastast arutades terminite sobivust ja nende selgitusi ning võõrkeelseid vasteid. Esimesel kahel tegevusaastal (2014. ja 2015. aastal) arutati läbi terminid A-st kuni T-ni (~3500 eestikeelset terminit, ~16 000 kokku neljas keeles). Järgnevatel aastatel jätkati tööd tähest T kuni täheni Y. Kolme aasta jooksul (2014–2016) loodetakse avaldati kokku 4500 eestikeelset terminit, millele lisanduvad võõrkeelsed vasted (~20 000). 2017. aastal andmebaasi kontrolliti, täiendati, kõrvaldati lahknevusi jms.

Sõnastik asub EKI terminibaasis ja APSi kodulehel ning on vaba juurdepääsuga kõigile huvilistele. Loomakasvatusalast veebisõnastikku hallatakse jooksvalt administraatori poolt, kes täiendab seda vastavalt paranduste või uute terminite laekumistele.

Oodatud on kõigi seltsi liikmete ja erialaspetsialistide täiendusi ja tagasisidet olemasolevate terminate täiendamisel, parandamisel ja uute terminite lisamisel. 

Komisjonid

Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond

  • dotsent Peep Piirsalu (esimees)
  • emeriitprofessor Olev Saveli,
  • emeriitprofessor Olav Kärt,
  • pm. dr Alo Tänavots

Mesinduse töörühm

  • Antu Rohtla