Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ajalooline põhikiri

Ajalooarhiivi säilikus (2100–19–74) leidub esmane APS-i põhikiri, koostatud sügisel 1920. Põhikirjas, mis esitati ülikooli valitsusele novembris 1920 ja mida mõistagi hiljem täiendati, on selgelt välja öeldud vajadus arendada riigi põllumajanduskultuuri. See eeldas seltsi loomist, mille läbi põllumajandust õppima asunud üliõpilasi kasvatada, et ette valmistada neist vabariigile oma põllumajandusteadlaste ja katsetajate ning uurijate koosseis. Sel ajal ja edaspidi vajas kodumaa hädasti haritud põllumehi.

Tartu Ülikooli Raamatukogus hoitavas APSi arhiivifondis on olemas ka tegelikult vastu võetud põhikiri, mis on põhimõtteliselt sama, kuid sõnastus eeltoodust veidi üksikasjalikum, näiteks esialgse 21 asemel on 32 põhikirja punkti (TÜR KHO F 56, s 1).

Seltsi siht, ülesanded, õigused ja asukoht.

§1. Akad. Põllumajand. Seltsi siht on:

a) Oma liikmete igakülgsele arenemisele kaasa aidata ja nende kutsehuvisid kaitsta.
b) kodumaa põllumajandust ja tema arenemist igakülgselt tundma õppida,
c) põllumajanduslist teadust ja haridust edendada, ja
d) üldist kodumaa põllumajanduslist kultuuri tõsta.

§2. Oma sihtide saavutamiseks võimaldab Selts

a) oma liikmetele tutvumist kodu- ja välismaade põllumajanduslise kirjandusega,
b) korraldab kõne, vaielus- ja töö koosolekuid, avalikke kõnesid, õppe reise,
c) annab välja põllumajanduslist kirjandust.
d) asutab kapitalisid teadusliseks otstarbeks, kui ka liikmete toetuseks,
e) kogub teateid oma liikmete kutsehuvidesse puutuvate küsimuste üle ja on nende huvide kaitsjaks vastavates asutustes.
f) edendab oma liikmete vahel sõbralikku vahekorda.

§3. Seltsil on juriidilise isiku õigused.
§4. Seltsil on oma märk ja oma pitsat pealkirjaga: “Akadeemiline Põllumajanduslik Selts, Tartus.”
§5. Seltsi asukohaks on Tartu linn, tegevuse piirkonnaks Eesti vabariik.

Seltsi koosseis
§6. Seltsil on tegev- ja toetajad ja auliikmed.
§7. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik Tartu Ülikooli endised ja praegused kodanikud.
§8. Seltsi toetajaks liikmeks võib olla igaüks, kes oma liikmemaksu ära tasub.
§9. Seltsi auliikmed valib Seltsi üldkoosolek iseäraliste teenete eest.
§10. Seltsi toetajate ja tegevliikmete vastuvõtmise otsustab juhatus.
§11. Liige võib igal ajal Seltsist väljaastuda, sellest kirjalikult juhatusele teatades.
§12. Samuti võib juhatus liikme väljaastunuks kuulutada, kui selle liikmemaks õigeks ajaks tasutud ei ole.
§13. Väljaastunud liikme liikmemaksu tagasi ei maksta.
§14. Liikme väljaheitmine võib sündida üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul.
§15. Iga liige allub Seltsi kodukorrale.

Üldkoosolekud
§16. Üldkoosolekud on kutsutud- ja lihtüldkoosolekud.
§17. Seltsi liikmed astuvad üks kord aasta jooksul ülikooli tegevuse ajal kutsutud üldkoosolekuks kokku.
§18. Liht- ja ka kutsutud üldkoosolekuid kutsub kokku tarvidust mööda juhatus oma äranägemisel, kui ka revisjoni komisjoni ehk 1/5 liikmete nõudmisel.
§19. Kutsutud üldkoosoleku võimupiirkonda kuulub juhatuse poolt esitatud aasta aruande ja eelarve kinnitamine, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ja põhikirja muutmine.
§20. Liht- ja üldkoosolekute otsustada on kõik teised seltsi ellu puutuvad küsimused kui ka juhatusele ligemate juhtnööride andmine.
§21. Kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui juhatuse poolt kõigile liikmetele kirjalikud kutsed päevakorraga vähemalt 7 päeva enne koosolekut on kätte saadetud.
§22. Lihtüldkoosolek on otsustusvõimeline, kui temast 3 päeva enne avalikult teada on antud.
§23. Otsused üldkoosolekul tehakse lihthäälteenamusega. Märkus: Põhikirja võib muuta 2/3 liikmete häälteenamusega.

Seltsi juhatus
§24. Seltsi juhtimiseks ja asjade ajamiseks, põhikirja ja üldkoosolekute otsuste piirides valib kutsutud üldkoosolek ühe aasta pääle 5 liikmelise juhatuse: esimees, abiesimees, kirjatoimetaja, abikirjatoimetaja ja laekahoidja ja 3 juhatuse liikme asemikku.
§25. Kui üks juhatuse liige aasta jooksul juhatusest välja langeb, kutsub esimees ühe asemiku tema asemele ametisse.
§26. Juhatuse koosolekud on otsusevõimulised, kui vähemalt kolm juhatuse liiget koos on. Otsused tehakse lihthäälteenamusega.

Seltsi tuluallikad
§27. Seltsi tuluallikad on 1) liikmemaksud 2) abirahad asutustelt, ühisustelt ja isikutelt, 3) annetused ja kingitused, 4) Seltsi poolt korraldatud loteriidest ja 5) Seltsi ettevõtetest.

Revisjoni komisjon
§28. Üldkoosolek valib ühe aasta pääle 3 liikmelise revisjoni komisjoni.
Märkus: Revisjoni komisjoni liige ei või muus seltsi vastavas ametis tegev olla.
§29. Revisjoni komisjoni ülesandeks on Seltsi tegevuse revideerimine.

Toimkonnad
§30. Üksikute tegevusalade teostamiseks kinnitab juhatus toimkonnad.
Seltsi likvideerimine
§31. Seltsi tegevust võib likvideerida 2/3 liikmete koosolemisel ¾ häälteenamusega.
§32. Seltsi varanduse saatuse otsustab Seltsi likvideerimise koosolek.

 Joandi, Aimur 2010. Varsti saab sada täis. // Agraarteadus XXI: 1–2, lk 67–82.

Põhikiri PõhikiriPõhikiri Põhikiri

Esmase APS-i põhikirja ärakiri, koostatud sügisel 1920. Tartu Ülikooli Raamatukogus hoitavas APSi arhiivifondis olev tegelikult vastu võetud põhikiri, mille sõnastus on eeltoodust veidi üksikasjalikum, näiteks esialgse 21 asemel on 32 põhikirja punkti (TÜR KHO F 56, s 1)

Põhikiri  Põhikiri  Põhikiri

Põhikiri, mis esitati ülikooli valitsusele novembris 1920.