Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Põhikiri

AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSE SELTS (edaspidises põhikirja tekstis nimetatud SELTS) on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud käeolevas põhikirjas fikseeritud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. SELTSI nimi on AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSE SELTS.

1.3. SELTSI asukoht on Tartu linn.

1.4. Seltsi eesmärkideks on Eesti maaelu, põllumajanduse ja põllumajandusteaduse arendamine.

1.5. SELTS on 1920. a. asutatud AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI poolt algatatud tegevuse jätkaja.

1.6. SELTSI tulu kasutatakse üksnes eelmärgitud eesmärgil ning seda ei jaotata liikmete vahel.

1.7. SELTS on asutatud tähtajatuna.  

2. TEGEVUSE EESMäRGID

2.1. APSi tegevuse põhieesmärgiks on kaasa aidata Eesti maaelu, põllumajanduse, eriti põllumajandusteaduse arengule.

2.2. APSi liikmete esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides.

2.3. APSi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmete ainelise tulu saamine ja

jaotamine. APS kasutab oma tulusid üksnes APSi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.4. Oma eesmärkidest lähtudes SELTS:

2.4.1. korraldab liikmete vahelist informatsiooni vahetust kõnekoosolekutel;

2.4.2. tegeleb kirjastamisega, annab välja ajakirja “Agraarteadus” ja muid trükiseid;

2.4.3. korraldab konverentse, näitusi, konkursse, loenguid, õppereise;

2.4.4. arendab rahvusvahelisi teadussidemeid ja osaleb rahvusvahelistes projektides;

2.4.5. osaleb põllumajandust ja maaelu mõjutavate seaduseelnõude ja riiklike projektide arutamises ja teeb oma ettepanekuid.

3. LIIKMED   

3.1. SELTSIL võivad olla liht- ja auliikmed.

3.2. SELTSI lihtliikmeks võivad astuda täisealised isikud, kes on tasunud sisseastumismaksu ja on nõus SELTSI eesmärkide saavutamise nimel kandma SELTSI juhtorganite otsustes ja põhikirjast tulenevaid kohustusi ning sellele lisaks:

3.2.1. omavad põllumajanduslike erialadega teaduskraadi;

3.2.2. on põllumajanduslikus teadustöös edukad teadustöötajad või üliõpilased, kes taotlevad teaduslikku kraadi;

3.3.3. on varem töötanud põllumajanduslikul teadustööl või põllumajanduse õppejõududena.

3.3. SELTSI lihtliikmeks astumine ja väljaastumine otsustatakse ja vormistatakse soovija kirjaliku avalduse alusel SELTSI eestseisuse poolt.

3.4. SELTSI auliikmeks võidakse SELTSI üldkogu otsusega valida isikud, kellel on suuri teeneid põllumajandusteaduse arendamisel ja populariseerimisel.

3.5. SELTSI aupresidendiks võidakse SELTSI üldkogu otsusega valida isikud, kellel on eriti suuri teeneid SELTSI ja põllumajandusteaduse arendamisel.

3.6. SELTSI liikme võib üldkoosoleku otsusega SELTSIST välja arvata, kui ta ei maksa liikmemaksu ega täida põhikirja sätteid, juhtorganite otsuseid või on sooritanud vääritu teo.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. SELTSI liikmetel on õigus:

4.1.1. osaleda SELTSI töös ja korraldatavatel üritustel;

4.1.2. valida ja olla valitud SELTSI eestseisusesse;

4.1.3. tutvuda SELTSI eestseisuse ja üldkogu otsuste ning protokollidega;

4.1.4. igal ajal SELTSIST välja astuda.

4.2. SELTSI liikmed on kohustatud:

4.2.1. tutvustama ja propageerima SELTSI eesmärke;

4.2.2. aitama kaasa SELTSI eesmärkide saavutamisele;

4.2.3. täitma SELTSI juhtorganite otsuseid ja põhikirja nõudeid;

4.2.4. hoidma oma töö ja käitumisega kõrgel tasemel teadlase ja SELTSI mainet ning väärikust;

4.2.5. töötama ausalt ja innukalt oma kutsetööl;

4.2.6. tasuma liikmemaksu üldkogu otsusega määratud mahus ja tähtaegadel;

4.2.7. teatama eestseisusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja isikuandmed.  

5. JUHTIMINE

SELTSI juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks ja juhatus, mida nimetatakse eestseisuseks.

6. ÜLDKOGU

6.1. SELTSI üldkogu pädevusse kuulub:

6.1.1. SELTSI põhikirja ja eesmärgi muutmine;

6.1.2. SELTSI lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

6.1.3. SELTSI presidendi, asepresidendi, sekretäri ja teiste eestseisuse liikmete valimine;

6.1.4. SELTSI eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

6.1.5. SELTSI revideerimise vajaduse otsustamine ja revidendi valimine;

6.1.6. SELTSI sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning maksetähtaegade määramine;

6.1.7.SELTSI liikmetele põhikirjas sätestamata muude kohustuste kehtestamine.

6.2. SELTSI üldkogu kutsutakse kokku eestseisuse otsusel vastavalt selleks tekkivale vajadusele või juhul, kui seda nõuab kirjalikult põhjust ära näidates vähemalt 1/3 SELTSI liikmetest.

6.3. Üldkogu kokkukutsumise teade peab olema saadetud kõigile SELTSI liikmetele vähemalt kaks nädalat ette ja see peab sisaldama koosoleku päevakorda.

6.4. SELTSI liikmel on õigus kirjalikult volitada enda eest üldkogust osa võtta ja

hääletada teist SELTSI liiget.

6.5. Igal SELTSI liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

6.6. Kui üldkogu kokkukutsumisel on järgitud põhikirja nõudeid, on SELTSI üldkogu otsustusvõimeline olenemata kohal viibivate või esindatud liikmete arvust.

6.7. Üldkogul võetakse otsused vastu, kui osavõtvatest ja esindatud liikmetest üle 50% hääletasid poolt.

6.8. Põhikirja muutmise, samuti SELTSI lõpetamise, ühinemis- või jagunemisotsus võetakse vastu 2/3 üldkogust osavõtvate ja esindatud liikmete häälteenamusega.

6.9. SELTSI eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek.

6.10. Isikuvalimistel loetakse üldkogul valituks kandidaat, kes saab teistest enam hääli.

7. EESTSEISUS

7.1. SELTSI eestseisus võib olla vähemalt 11 kuni 13 liiget, kes valitakse üldkogu poolt.

7.2. SELTSI eestseisusesse kuuluvad president, asepresident, sekretär ja teised liikmed.

7.3. SELTSI eestseisuse liikmed jaotavad ülesanded ja kohustused omavahel ning see vormistatakse eestseisuse otsusega.

7.4. SELTSI eestseisus viib ellu üldkogu otsuseid, korraldab seltsi suhteid, peab SELTSI liikmete arvestust, korraldab raamatupidamist ja esindab SELTSI suhetes kolmandate isikutega. SELTSI esindamise õigus on kahel eestseisuse liikmel ühiselt.

7.5. Eestseisus võtab otsuseid vastu koosolekutel, mis kutsutakse kokku vastavalt

vajadusele, kuid mitte harvem kui 4 korda aastas presidendi või asepresidendi poolt.

7.6. Eestseisus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 liikmetest.

7.7. Otsuseid võetakse eestseisuse koosolekul vastu sellel osalevate liikmete poolt- häälteenamusega.

7.8. Eestseisuse otsused vormistatakse kirjalikult.

8. SELTSI LÕPETAMINE, üHINEMINE

8.1. SELTSI lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkogu.

8.2. SELTSI lõpetamisel antakse selle allesjääv vara üle Eesti Põllumajandusmuuseumile.

8.3. SELTSI likvideerijateks on lõpetamise otsuse vastu võtnud üldkogu poolt valitud isikud või SELTSI eestseisus.

Käeolev põhikiri on sõlmitud 27. oktoobril 1999. a. ja kinnitatud asutamislepinguga.

Põhikirja täiendus punkti 3.5. osas on SELTSI üldkoosolekul (05. 04. 2001) vastu võetud.

 

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi president,
Heldur Peterson

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi sekretär,
Heli Kiiman