Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Aastatel 1989–1998

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 10 aastat
O. Saveli
(APSi toimetised, 1999)

Suurte muutuste perioodil tekkis võimalus taastada või luua korporatsioone ja seltse, et ühendada üliõpilasi või diplomeeritud isikuid. Nii taastati 4. aprillil 1988 ka Eesti Tartu Põllumeeste Selts. Diskuteeriti ka Eesti Põllumeeste Seltsi taastamise üle Eesti Põllumajanduse Akadeemia baasil. Mitmesugustel objektiivsetel asjaoludel jäi ära. Samas kerkis üles Eesti Vabariigi esimese perioodi populaarse ühenduse Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi (APS) taastamine. Ideed kandsid APSi liikmed prof. Jüri Kuum, põllumajanduskandidaat Meinhard Karelson ja põllumajandusdoktor Richard Toomre.

15. märtsil 1989 kogunesid EPA rektori juurde õppejõudude ja põllumajandusteadusega tegelevate instituutide esindajad. Arutleti APSi taastamise üle. ning põhikirja ja programmi projekti. Ettevalmistustöödes lõid tõsiselt kaasa professorid Jüri Kuum ja Ülo Oll. Probleemi pakkus taastatava seltsi liikmeskond. Varem ühendas APS Tartu Ülikooli põllumajanduse õppejõude ja üliõpilasi. Nüüd tekitas küsimusi, kas haarata kaasa akadeemilise kraadiga teadlasi väljaspoolt EPAt ja üliõpilased samuti. Koosolekul kiideti esitatud projektid heaks ja pooldati liikmetena kraadiga teadlasi. Otsustati kokku kutsuda APSi asutamiskoosolek. Asutamiskoosolekul 4. aprillil 1989 kuulati esmalt ettekandeid pm.knd. Meinhard Karelsonilt Akadeemilisest Põllumajanduslikust Seltsist, pm.knd. Arnold Rüütel põllumajanduse ja prof. Olev Saveli põllumajandusteaduse probleemidest. APSi liikmed professorid Jüri Kuum ja Richard Toomre tegid ettepanekuid seltsi tuleviku suhtes. Järgnes elav arutelu. Ikka probleemiks kas üliõpilastega või mitte. Otsustati vastu võtta teaduses edukaid üliõpilasi. EPA 20. aprilli 1989. a. ajalehes märgib 3. kursuse mehhaniseerimise üliõpilane Meelis Müil:"Kui loota, et noored ise APS-i tulevad, ei maksa. Pole mõtet illusioone teha. Kui APS tahab kümnekonna aasta pärast veel eksisteerida, siis peab ta ise praegu leidma tee tudengite juurde." Möödas ongi 10 aastat. APS eksisteerib, kuigi pole teed leidnud üliõpilaste, aga kahjuks ka piiratult magistrantide ja doktorantide juurde.

Asutamiskoosolekul taastati Akadeemiline Põllumajanduse Selts, mille presidendiks valiti prof. Olev Saveli, asepresidentideks prof. Karl Annuk (ELVI), pm.dr. Hindrek Older (EMMI), prof. Ülo Oll (EPA) ja pm.knd. Olav Kärt (ATK) ning sekretäriks pm.knd. Meinhard Karelson (ELVI). Volikogusse valiti ELVIst prof. E. Valdmann, prof. A. Ilus ja vet.knd. Toomas Vain, EPAst prof. Jüri Kuum, prof. Jaan Lepajõe, prof. Endel Laas, dots. Harri Piho ja dots. Aadu Kolk, Majandusinstituudist maj.knd. Johannes Kaubi, Eksperimentaalbioloogia Instituudist prof. Rein Teinberg, Ülemnõukogust dots. Arnold Rüütel ja Laatre sovhoosist pm.knd. Huno Toomiste. 6 kohta jäid esialgu vakantseks. 7. detsembril 1989 kutsub APSi eestseisus volikogu liikmeteks pm.knd-d Ilmar Aamisepp, Vilmar Kruusi ja Arvo Sirendi EMMTUIst ning dotsendid Tõnu Ivaski, Hugo Roostalu ja Heinrich Vipper, prof. Raimo Kõlli EPAst ning maj.knd. Mati Tamme JKKst. APSi põhikiri registreeriti ENSV Agrotööstuskomitees 11. juulil 1989.

Volikogu osutus vähetegusaks. 1995. aasta aruandekoosolekul otsustati muuta põhikirja, et loobuda volikogust ja suurendada eestseisuse koosseisu.

Tabel/Table 1. APSi eestseisused/ Managing committe of the Academic Agricultural Society

Staatus/Status 1989-1992 1992-1995 1995-1998 1998-2001
President / President O. Saveli O. Saveli O. Saveli O. Saveli
Asepresident / Vice-president K. Annuk K. Annuk O. Kärt O. Kärt
  O. Kärt O. Kärt H. Older  
  H. Older H. Older    
  Ü. Oll Ü. Oll    
Sekretär / Secretary M. Karelson M. Karelson H. Viinalass H. Viinalass
Agraarteaduse peatoimetaja/ Editor of the Journal     Ü. Oll  
  Ü. Oll Ü. Oll A. Lember A. Lember
Liikmed / Members T. Ivask T. Ivask H. Küüts A. Bender
  R. Kõlli R. Kõlli I. Lemetti M. Järvan
  H. Roostalu   J. Muru P. Lättemäe
      M. Rootslane H. Möller
      M. Sepp M. Piirsalu
      R. Viiralt J. Praks
        H. Tikk
        R. Viiralt

Juba 1989. aastal alustatakse ettevalmistusi APSi ajakirja väljaandmist. "Agronoomia" oli Eesti Vabariigi perioodil väga tunnustatud põllumajanduslik ajakiri. Vaatamata ideelisele tahtele oli raskusi materiaalsete lahenduste leidmisel. Kuid alates 1990ndast on igal aastal ilmunud 4 numbrit "Agraarteadust". Ajakirja alustamisel ja edaspidisel toimetamisel on unustamatuid teeneid prof. Ülo Ollil, kes oli kuni lahkumiseni 1997ndal ajakirja peatoimetaja. Sellest ajast jätkab oma akadeemilise isa tööd prof. Aleksander Lember. Paljudel aastatel on esinenud seltsil majanduslikke probleeme eelarvega. Liikmemaksudega eelarvet täita oli lootusetu, sest ajakirja trükikulud olid kõrgemad. Viimaste aastate eelarve täitmise moodus on ennast õigustanud, kuigi mitmed üksuste juhid pole suutnud mõista oma kohustusi seltsi liikmete ees.

Vastavalt APSi põhikirjale alustati auliikmete valimist 1990. ja preemiate väljaandmist 1991. aastal.

Tabel 2. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi auliikmed ja preemiate saajad 1990...1998
Table 2. The honorary members and the members having recieve of the honorarius of the AAS in 1990...1998

Kuupäev/
Date
Auliikmed/
Honorary members
Eluajapreemia/
Lifetime honorarium
Aastapreemia/
Annual honorarium
Noortepreemia/
Youth honorarium
13.4.1990 prof. A. Muuga
prof. E. Järvesoo
     
10.4.1991 prof. A. Pung
pm.knd. H. Kotkas
pm.dr. R. Kalmet pm.knd. M. Metsaalt pm.mag. P. Kasearu
8.4.1992 pm.knd. K. Jaama
pm.knd. M. Karelson
pm.dr. H. Kärblane pm.knd. S. Kalev Ph.D. A. Kaasik
8.4.1993 pm.knd. A. Ratt
prof. J. Kuum
prof. Ü. Oll vet.dr. A. Kaarma
biol.knd. M. Agur
pm.mag. E. Orgmets
30.3.1994 prof. E. Laas pm.dr. V. Laanmäe biol.knd. L. Murdam
pm.knd. P. Kuldkepp
Ph.D. R. Lillak
19.4.1995 pm.dr. A. Aamisepp
prof. H. Nõmmik
prof. J. Lepajõe pm.dr. M. Järvan Ph.D. H. Viinalass
18.4.1996 pm.dr. R. Kalmet m.dr. L. Nigul pm.knd. A. Bender pm.mag. H. Kiiman
10.4.1997 prof. V. Veinla
pm.dr.V. Laanmäe
prof. K. Annuk prof. O. Kärt
prof. A. Lember
Ph.D. A. Kanal
pm.dr.P. Rausberg
8.4.1998 pm.knd. H. Korjus prof. A. Ilus pm.dr. P. Lättemäe
pm.dr.E. Orgmets
 

Teaduslike konverentside traditsiooni alustati 1996. aastal. Nüüd on muutunud üritus juba traditsiooniliseks. Käesolev teaduskonverents on neljas. Igal konverentsil anti välja Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi toimetiste 2 numbrit, kus avaldati 60...70 tööd. Teadusdiskussioonid on alati kaasakiskuvad, sest kahepäevalise konverentsi ajal on toimunud ka aastakoosolek. Kahju on vaid selles, et paljude APSi liikmete huvi piirdub vaid võimalusega avaldada oma töid "Agraarteaduses" ja APSi toimetistes. Ajakirja refereeritakse CAB International'is.

Liikmeskond on iga aastaga. Esimese kolme aastaga kujunes liikmete arvuks 178. Järgnevate aastate jooksul on APSi liikmete arv ületanud 250 piiri.

 

Ten Years of the Academic Society of Agriculture
O. Saveli

The Academic Agricultural Society was re-established in 1989. The journal of Agricultural Science has been published since 1990, five numbers per year. Since 1996 the scientific annual conferences have been organized and two issues of the Transactions of the EAA Society have been published. To appreciate the scientific work of the members of the EAA Society three honoraria have been given and the honorary members have been elected. There are more than 250 members of the EAA Society.