Work under the guidance of enhancing homeland agriculture in the spirit of the Estonian progressive farmer!

Estonian
Eesti

ABOUT

Statement of Estonian academic societies

Statement of Estonian academic societies in relation to the crisis in Ukraine

APS
APS

Estonian academic societies express their deep indignation about the military invasion of the Russian Federation into sovereign Ukraine. The current situation does not leave any space for illusions that the Putinist imperial formation might change politically and morally. Relying on our nation’s historical experience and our academic competence, we know only too well what the national chauvinism of the aggressor state and its will to suffocate peoples’ independence, self-determination and free thought mean. The wish of the current regime of the Russian Federation to assert itself but also its weakness is shown by creating festering crisis pockets on its borders. We can see that Russia will not be able not achieve much more than that in Ukraine either. Still, the war has already caused sufferings and losses to millions. We express our support to the Ukrainian academic community and wish them determination in defence of their state and democratic values.

The great sufferings of the Ukrainian country and people are starting to bring it home to the Western welfare society how far the Russian Federation is ready to go for the sake of the ambitions of its authoritarian leaders. We are convinced that the West must show greater unity than ever before, be irreconcilable towards the aggression and jointly oppose Putinist imperialism. Currently, we can see a U-turn in the West against Kremlin’s aggressive activity. Relying on our knowledge and competence, we can contribute to the increase of social expertise in the West. Let’s do it! We are always ready to support our Ukrainian colleagues with advice and skills in our specialities and otherwise, now and in the future. Violence cannot suppress academic freedom, no matter how critical the situation is. Let’s keep and protect it!

March 9, 2022

Estonian Academic Agricultural Society
Estonian Academic Folklore Society
Estonian Academic Theological Society
Estonian Association of Engineers
Estonian Association of Sociologists
Estonian Biochemical Society
Estonian Chemical Society
Estonian Economic Association
Estonian Geographical Society
Estonian Learned Society in Sweden
Estonian Mathematical Society
Estonian Mother Tongue Society
Estonian Musicological Society
Estonian Naturalists’ Society
Estonian Oriental Society
Estonian Physical Society
Estonian Semiotics Association
Estonian Society for Immunology and Allergology
Estonian Society for the Study of Religions
Estonian Society of Human Genetics
Estonian Society of Toxicology
Estonian Union of the History and Philosophy of Science
Learned Estonian Society
Society of Estonian Areal Studies


Eesti akadeemiliste teadusseltside pöördumine seoses kriisiga Ukrainas

Eesti akadeemilised seltsid väljendavad oma sügavat nördimust Venemaa Föderatsiooni sõjalise sissetungi üle suveräänsesse Ukrainasse. Kujunenud olukord ei jäta ruumi illusioonidele, et putinlik imperiaalne moodustis poliitiliselt ja kõlbeliselt muutuda võiks. Oma rahva ajaloolise kogemuse ning erialase kompetentsi põhjal teame me hästi, mida tähendab agressorriigi šovinism ning tahe lämmatada rahvaste iseolemist, enesemääramist ja vaba mõtlemist. Venemaa Föderatsiooni praeguse režiimi soovi end kehtestada ning ühtlasi ka ta jõuetust näitab vinduvate kriisikollete loomine oma piiridel. Näeme, et sellest palju enamat ei suudeta korda saata ka Ukrainas. Ometi on sõda juba praegu toonud miljonitele kaotusi ja kannatusi. Väljendame toetust ja soovime kindlameelsust Ukraina akadeemilisele üldsusele ning kogu rahvale oma riigi ja demokraatlike väärtuste kaitsel!

Ukraina maa ja rahva suurte kannatuste hinnaga hakkab lääne heaoluühiskonnale selgeks saama, kui kaugele on Venemaa Föderatsioon valmis minema oma autoritaarsete juhtide ambitsioonide nimel. Oleme veendunud, et lääs peab ühte hoidma rohkem kui kunagi varem, olema sellise agressiooni suhtes leppimatu ja seisma ühiselt vastu putinlikule imperialismile. Näeme praegu läänes toimuvat kannapööret Kremli agressiivse tegevuse suhtes. Saame siin oma teadmistest ja kompetentsist lähtuvalt aidata kaasa lääne ühiskondliku asjatundlikkuse suurendamisel. Tehkem seda! Oleme alati valmis toetama Ukraina kolleege erialase ning muu nõu ja jõuga, nüüd ja edaspidi. Akadeemiline vabadus on see, mida vägivald murda ei saa, kuitahes kriitiline olukord ka ei ole. Hoiame ja kaitseme seda!

9. märtsil 2022

Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Akadeemiline Teoloogia Selts
Eesti Akadeemiline Orientaalselts
Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts
Eesti Biokeemia Selts
Eesti Füüsika Selts
Eesti Geograafia Selts
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Eesti Inimesegeneetika Ühing
Eesti Inseneride Liit
Eesti Keemiaselts
Eesti Kodu-uurimise Selts
Eesti Looduseuurijate Selts
Eesti Majandusteaduse Selts
Eesti Matemaatika Selts
Eesti Muusikateaduse Selts
Eesti Semiootika Selts
Eesti Sotsioloogide Liit
Eesti Teaduslik Selts Rootsis
Eesti Toksikoloogia Selts
Emakeele Selts
Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus
Õpetatud Eesti Selts


Обращение эстонских академических обществ в связи с кризисом в Украине

Эстонские научные общества выражают глубокое возмущение военным вторжением Российской Федерации в суверенную Украину. Нынешняя ситуация не оставляет места для иллюзий относительно того, что путинская имперская формация может измениться в политическом и моральном смысле. Опираясь на исторический опыт нашего народа и нашу научную компетентность, мы хорошо знаем, что означает национальный шовинизм государства-агрессора и его стремление задушить независимость, самоопределение и свободомыслие народов. Желание нынешнего режима Российской Федерации к самоутверждению, но и его слабость проявляются в создании вблизи своих границ тлеющих кризисных очагов. Мы видим, что Кремль не может добиться бóльшего и в Украине. Тем не менее, война уже принесла страдания и потери миллионам людей. Выражаем поддержку украинскому научному сообществу и желаем ему решимости в защите своих государственных и демократических ценностей!

Огромные страдания украинской страны и народа доказывают западному обществу благоденствия насколько далеко готова пойти Российская Федерация ради амбиций своих авторитарных лидеров. Мы убеждены, что Запад должен проявить большее чем когда-либо прежде единство, быть непримиримым к агрессии и сообща противостоять путинскому империализму. В настоящее время мы наблюдаем резкий поворот в действиях Запада против агрессивной деятельности Кремля. Опираясь на наши знания и компетентность, мы можем внести свой вклад в повышение общественной осведомленности на Западе. Давайте сделаем это! Мы всегда готовы поддержать наших украинских коллег советом, и опытом в сфере наших специальностей, как  сейчас, так и в будущем. Насилие не может подавить академическую свободу, какой бы критической ни была ситуация. Сохраним и защитим!

9 марта 2022 г.

Эстонское общество изучения религий
Эстонское академическое восточное общество
Эстонское академическое теологическое общество и еще 21 академическое общество в Эстонии


Estonian Academic Agricultural Society
M. Karelson, O. Saveli

Page of the first statue
Page of the first statue

The Estonian Academic Agricultural Society promotes the scientific development of Estonian agriculture. It was established in 1920 with the motto "Work under the guidance of enhancing homeland agriculture in the spirit of the Estonian progressive farmer!" and recognized by Tartu University board in 2nd December 1920 and by Tartu-Võru Peace Assembly in 25th March 1925.

Members of the Society were the students (up to 449 in 1928) as well as the lecturers of the Faculty of Agronomy. The objective of the extracurricular activities of the AAS was to prepare the students for their future profession. Publishing activities were of great importance – the Society’s journal (Agronoomia) was published and manuals were compiled. The AAS was liquidated by Soviet power in 1940.

The Academic Agricultural Society was re-established in 1989. The Journal of Agricultural Science (Agraarteadus) has been published since 1990. Since 1996 the scientific annual conferences have been organized and two issues of the Transactions of the EAA Society have been published (until 2001). To appreciate the scientific work of the members of the EAA Society three honoraria have been given and the honorary members have been elected. There are more than 200 members of the EAA Society. EAAS is based in Tartu. 

Submenu